עורך דין נדאל דאוד

בתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") נקבעו הוראות חדשות בכל הקשור למכירת דירת מגורים אשר התקבלה במתנה.

בהתאם לסע' 62 לחוק מיסוי מקרקעין, מכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו – תהיה פטורה ממס שבח. בעניין הזה מובהר, כי "קרוב" מוגדר בסע' 1 לחוק מיסוי מקרקעין כבן-זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי של בן-זוג. וכן, אח או אחות, במקרה שמדובר בזכות במקרקעין שהתקבלה מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.

לאחר קבלת דירת המגורים במתנה כאמור, וככל שמקבל המתנה מעוניין למכור את הזכות במקרקעין (דירת המגורים) בפטור ממס שבח בהתאם לסע' 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין (המעניק פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים יחידה של המוכר, והמוכר הנו בעל דירת המגורים במשך 18 חודשים לפחות מיום שהייתה לדירת מגורים, ולא מכר במשך 18 חודשים שקדמו למכירה האמורה דירת מגורים אחרת בפטור ממס לפי סעיף זה), עליו להמתין תקופת צינון של 4 שנים. יחד עם זאת, במידה ובעל דירת המגורים (המוכר/מקבל המתנה) התגורר בדירת המגורים, אזי תקופת הצינון תהיה 3 שנים בלבד.

במקרה שבו המוכר (הבעלים של דירת המגורים) אינו זכאי לפטור ממס שבח בהתאם לאמור לעיל, והוא מעוניין למכור את דירת המגורים עד 31.12.2017, אזי ניתן לשקול למכור אותה במסגרת המסלול של המס המופחת (שנקרא מס ליניארי מוטב), והכל בהתאם למועד שבו קיבל את דירת המגורים במתנה:

  • ככל שדירת המגורים התקבלה במתנה לפני 1.8.2013, יהיה בעל דירת המגורים כפוף לתקופות הצינון שנקבעו בסע' 49ו לחוק מיסוי מקרקעין בנוסח הקודם של הסעיף, אשר קבע תקופת צינון בין שנה אחת ל- 4 שנים (וזאת בהתאם לזהות מקבל המתנה, מצבו האישי של מקבל המתנה ואם הוא התגורר בדירת המגורים הנמכרת, אם לאו).
  • לעומת זאת, ככל שדירת המגורים התקבלה במתנה לאחר 1.8.2013, יהיה בעלת דירת המגורים כפוף להוראות תיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין.

בהתאם לתיקון מס' 76 לחוק מיסוי מקרקעין, עד ליום 31.12.2017, יראו את נותן המתנה (ולא בעל דירת המגורים/מקבל המתנה) כמוכר דירת המגורים לעניין הזכאות לשימוש בשיעור המס המוטב. כלומר, על אף העובדה שבעל דירת המגורים/מקבל המתנה הוא זה שבפועל מוכר את דירת המגורים, רואים את נותן המתנה כמוכר דירת המגורים.

***

להתייעצות עם עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666 או להשאיר פרטים כאן.