לאחרונה אישרה הכנסת תיקון מס' 115 לחוק התכנון והבניה (חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 115), התשע"ז-2017), שבמסגרתו ניתנה סמכות מפורשת למוסדות התכנון הדנים בתכניות לדרוש ממגישיהן לחתום על כתבי שיפוי מפני תביעות ירידת ערך המוגשות על-ידי הרשאים להגישן, בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבניה, כתנאי להפקדת התכניות המוגשות או אישורן.

בנוסף, נקבעו במסגרת תיקון מס' 115 לחוק תנאים לדרישה לקבלת כתב שיפוי גם במקרה שבו מוגשת בקשה להיתר בניה מכוח תכנית שבה נדרש אישור של מוסדות התכנון.

חשוב לציין גם, כי שר האוצר (בהסכמת שר המשפטים) יקבע נוסח אחיד לכתב השיפוי שרשאים מוסדות התכנון לדרוש מהיזמים, ויכול שיקבע נוסחים שונים בהתאם לסוגים השונים של התכניות המוגשות.