משרדנו הצליח לזכות בפסק-דין הצהרתי חשוב במסגרת הליך לצורך קבלת דרכון זר של הלקוחות. ההליך המשפטי התנהל בבית-המשפט לענייני משפחה בקריות.

במסגרת ההליך לקבלת דרכון זר, התברר כי הרישום של אבי הלקוחות (להלן: "האב") במדינה הזרה היה שונה מהרישום של האב במשרד הפנים/לשכת האוכלוסין בישראל, לאחר שזה עלה ארצה בשנות ה-30 של המאה העשרים.

למעשה בהתאם למרשם במדינה הזרה, האב היה רשום תחת שם אחר מכפי שנרשם במרשם האוכלוסין בישראל כאשר עלה לארץ. כמו כן, גם תאריך הלידה שלו היה שונה מתאריך הלידה שנרשם במרשם האוכלוסין.

כל הפניות של בני המשפחה לרשויות המדינה הזרה על מנת להוכיח קשר עם האב שהיה בעל דרכון של אותה מדינה זר, נדחו על-ידי הרשויות, משום שפרטי אביהם כפי שמופיע במרשם האוכלוסין (שבו הם מופיעים כבניו ונכדיו), הנם שונים לחלוטין מפרטי האב כפי שמופיעים ברישומי המדינה הזרה. בהתאם לכך עלה הצורך לפנות למשרד הפנים בישראל על מנת לשנות את פרטי האב כך שיהיו תואמים לרישום שבמדינה הזרה והכל במטרה לקבל את הדרכון הזר של אותה מדינה.

פנייתם ללשכת האוכלוסין נדחתה מהנימוק שלא ניתן לשנות את פרטי אדם שנפטר. בעקבות כך, הוגשה באמצעות משרדנו תביעה לבית-המשפט לענייני משפחה בקריות שבמסגרתה התבקש בית-המשפט לתת פסק-דין הצהרתי שלפיו שמו של האב במדינה הזרה שונה לשם חדש לאחר שעלה לארץ. כמו כן, תאריך הלידה שלו שונה לתאריך אחר. יש לציין, כי הפער בין תאריך הלידה שנרשם לאחר שעלה ארצה לבין תאריך הלידה שנרשם במרשמי המדינה הזרה הנו יומיים בלבד.

המסגרת המשפטית

סעיף 1 לחוק קביעת גיל, התשכ"ד-1963 קובע כך:

"סמכות ליתן פסק דין הצהרתי בבקשה לקביעת גילו של אדם, תהיה בידי בית המשפט לענייני משפחה".

סעיף 19ד לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965 קובע כך:

… לא יתוקן רישום במרשם אלא לבקשת התושב שהרישום מתייחס אליו ועל פי תעודה ציבורית המעידה שהרישום לא היה נכון".

בהתבסס על סעיפים אלה ואחרים, ובשים לב להנחיות של היועמ"ש בעניין, סירבה לשכת האוכלוסין בתוקף לשנות את פרטי האב במרשם האוכלוסין משום שמדובר באדם שנפטר ולא יכול להתייצב בעצמו. מובהר, כי לפי הפרשנות הקיימת, סעיפי החוק כאמור מלמדים כי ההתייחסות הנה ל-"אדם" כלומר לאדם חי ולא למת.

למעשה, כך התייחסה חלק מהפסיקה כאשר נפסק, למשל,, בתמ"ש (תל-אביב) 7870/02 נדרה מחפוד נ' היועץ המשפטי לממשלה תק-מש 2002(2) 327, כי:

"מורם מהאמור לעיל, כי בקשה לפי חוק קביעת גיל יכול שתוגש רק במהלך חייו של האדם, אך לא לאחר מותו. שינוי גילו של אדם לאחר שנפטר, במובן זה שיהא גורף, לכל דבר ועניין, כשינוי סטאטוס – אינו ראוי אף מטעמים של מדיניות שיפוטית, שהרי ראוי וחשוב לשמור על יציבות וודאות, תחת לחשוף אנשים וגורמים אחרים לזכויות ולחובות, שלא היו קיימים עם מותו של אותו אדם".

בהתבסס על פרשנות זו, התנגדה הפרקליטות בתוקף לשינוי הפרטים של האב המנוח במרשם האוכלוסין, הן בהתייחס לטענה בדבר שינוי שמו של האב והן בהתייחס לטענה בדבר תאריך הלידה.

התוצאה

לאור התנגדותה של הפרקליטות כאמור, הגיש משרדנו תביעה לבית-המשפט לענייני משפחה ובמסגרת התביעה התבקש בית-המשפט לתת פסק-דין הצהרתי שלפיו שמו של אב ותאריך הלידה שלו שונה לעומת הרישום במדינה הזרה וכי הרישום הנו של אותו אדם. במסגרת התביעה הוגשו גם אישורים נוטריוניים לתרגום חלק מהמסכים לצורך הוכחת הטענות.

כמו כן, ועל מנת להתגבר על הפרשנות של הפרקליטות לסוגיה, ואשר אומצה גם בפסיקת בתי-המשפט כאמור, התביעה שהוגשה על-ידי משרדנו ביקשה לקבל פסק-דין הצהרתי מבלי שיהיה בכך שינוי במרשם האוכלוסין עצמו.

לאור המסגרת המשפטית שהובאה בפני בית-המשפט לענייני משפחה ולאור ההדגשה כי אין כל צורך לשנות את פרטי מרשם האוכלוסין אלא רק לקבל פסק-דין הצהרתי בעניין השם והגיל, קיבל בית-המשפט הנכבד את מלוא הסעדים בתביעה שהוגשה, כאשר קבע כי שמו של האב ותאריך הלידה שלו שונה לאחר שעלה ארצה וכי למעשה מדובר באותו אדם שמופיע במרשם האוכלוסין במדינה הזרה.

בהתאם לתוצאה שהתקבלה ולאחר שהוכנו כל האישורים הנוטריוניים הנדרשים לצורך הגשת המסמכים לקבלת הדרכון הזר, לרבות תרגום נוטריוני לתעודות (תמצית רישום, תעודת לידה, תלושי שכר, דו"חות מס הכנסה ועוד) וכן אימותי חתימה על מסמכים שונים שנדרשים במסגרת ההליך, הלקוחות עתידים לקבל את הדרכונים הזרים.

לכל שאלה ו/או התייעצות – פנו אלינו לנייד 054-6858666 או השאירו פרטים כאן ואנו נחזור אליכם בתוך 3 שעות.

[אין לראות באמור כייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי]