האם הסכם חלוקת עיזבון הנו עסקה חייבת במס?

עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד

בהישג חשוב של משרדנו קיבל לאחרונה מנהל מיסוי מקרקעין בחיפה את עמדת משרדנו כאשר קבע כי הסכם חלוקת העיזבון בין היורשים אינו מהווה עסקה במקרקעין החייבת במס, למרות שמקרקעין נרשמו על שם היורשים בלשכת רישום המקרקעין עוד לפני חתימת הסכם החלוקה בין היורשים.

סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין קובע כך:

"לענין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העזבון, יראו את חלק העזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לענין זה,"חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" – החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור..".

למעשה הסעיף הנ"ל קובע, כי הסכם לחלוקה ראשונה של נכסי עיזבון בין יורשים אינו מהווה עסקה במקרקעין החייבת במס אם במסגרת החלוקה לא שולמה תמורה בכסף או בשווה כסף בין היורשים (ובלבד שאותה תמורה אינה נמנית על נכסי העיזבון).

בהתאם לנהלי לשכת רישום המקרקעין, רישום החלוקה לפי הסכם חלוקה בין היורשים, אשר נחתם לפני רישום צו הירושה, מתאפשר ללא המצאת אישורי מסים ממשרד מיסוי מקרקעין, כלומר אין צורך בדיווח למשרד מיסוי מקרקעין על הסכם החלוקה על מנת לרשום את החלוקה בלשכת רישום המקרקעין כפי שהוסכם בין היורשים. לעומת זאת, ככל שצו הירושה נרשם ולאחר מכן חתמו היורשים על הסכם חלוקה, אזי לא ניתן לרשום את הזכויות בלשכת רישום המקרקעין ללא המצאת אישורי המסים.

במקרה השני, שבו נרשם צו הירושה ולאחר מכן נחתם הסכם חלוקה, נדרשים היורשים כאמור להמציא את אישורי המסים בעניין הסכם החלוקה, כאשר עליהם להוכיח כי מדובר בחלוקה ראשונה, וכי לא שולמה כל תמורה בין היורשים בכסף או בשווה כסף שאינה נמנית על נכסי העיזבון.

לצורך הוכחת האמור, נדרשים מאמצים רבים בכדי לשכנע את מנהל מיסוי מקרקעין בדבר, ובמיוחד כאשר מדובר בתקופה ממושכת מאז פטירת המנוח ועד לחתימה על הסכם חלוקה בין היורשים.

בענייננו, הצליח משרדנו לשכנע את מנהל מיסוי מקרקעין כי הסכם החלוקה שנחתם כשלושים שנה לאחר פטירת המנוח/המוריש, ולאחר שנרשמו היורשים בלשכת רישום המקרקעין בהתאם לצו הירושה, הנו הסכם לחלוקה ראשונה בין היורשים, וכי למרות רישום הזכויות של כל אחד מהיורשים בהתאם לצו ירושה שהוצא בזמנו, מדובר בחלוקה שחל עליה סעיף 5(ג)(4) לחוק מיסוי מקרקעין.

***

להתייעצות ראשונית חינם עם עורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.

By |2019-10-15T22:26:40+03:00אוקטובר 15th, 2019|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה