עורך הדין נדאל דאוד

במקרה שהגיע לאחרונה לשולחנה של ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי תל-אביב, נדונה השאלה הבאה: האם ניתן להאריך את המועד לתיקון שומת מס הרכישה מן הנימוק, כי נפלה טעות הנובעת מייעוץ משפטי שגוי שקיבלו הנישומים, ואשר הביא לחיוב גבוה במס רכישה, אם לאו?

ועדת הערר קבעה, כי טעות בתום לב מהווה סיבה מספקת המאפשרת הארכת מועד לתיקון שומה בהתאם לסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

מדובר במקרה שבו רכשו בני זוג דירה מקבלן בתל-אביב, כאשר בבעלותה של בת הזוג דירת מגורים נוספת במודיעין, אשר נרכשה לפני נישואיה בסיוע הוריה. כשנה לאחר רכישת הדירה במודיעין, נישאו בני הזוג, אך לא התגוררו בדירת בת הזוג במודיעין, והיא הושכרה לצדדים שלישיים.

כשנתיים לאחר נישואיהם, רכשו בני הזוג – במשותף – דירה מקבלן בתל-אביב וביקשו ממנהל מיסוי מקרקעין לחשב את מס הרכישה על הדירה החדשה לפי חישוב המס של דירה יחידה (קרי – חישוב מס מופחת), מפני שהתחייבו למכור את הדירה במודיעין בסמוך למועד קבלת הדירה החדשה בתל-אביב.

מנהל מיסוי מקרקעין הוציא שומת מס לפי חישוב רגיל של המס (ולא חישוב מס מופחת לפי דירה יחידה), אך הקפיא את השומה עד למכירת הדירה במודיעין. בהמשך, לאחר שחלף המועד שבו התחייבו למכור את הדירה במודיעין, ביקשו בני הזוג ממנהל מיסוי מקרקעין להאריך את המועד של הקפאת השומה בהסתמך על סעיף 9ג לחוק מיסוי מקרקעין, היות והתעכבה מסירת הדירה בתל-אביב.

בקשתם להארכת מועד להקפאת השומה התקבלה ומנהל מיסוי מקרקעין הוציא שומה מתוקנת לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין אך קבע, כי ככל שלא תימכר הדירה במודיעין תוך פרק הזמן שקבע, תבוטל ההקפאה ובני הזוג יחויבו בתשלום מס רגיל, ולא חישוב מס לפי דירה יחידה.

לאחר שהבינו בני הזוג, כי הם קיבלו ייעוץ משפטי שגוי – שהרי הדירה במודיעין נרכשה על-ידי בת הזוג בלבד, עוד לפני הנישואין, כך שלפחות בן הזוג זכאי לחישוב מס מופחת לפי דירה יחידה, ללא קשר למכירת הדירה במודיעין (שהרי מבחינתו, הדירה בתל-אביב הנה דירתו היחידה והוא זכאי למס מופחת) – הם חתמו על הסכם ממון שבו צוין במפורש, כי הדירה במודיעין נרכשה מכספים שקיבלה בת הזוג מהוריה, ולכן היא בבעלותה הבלעדית.

בעקבות כך, הם פנו למנהל מיסוי מקרקעין וביקשו לתקן את השומה לפי סעיף 85 לחוק, כך שבמידה והדירה במודיעין לא תימכר, יחול על חלקו של בן הזוג חישוב מס רכישה מופחת (לפי דירה יחידה) ואילו על חלקה של בת הזוג יחול חישוב מס רכישה לפי שיעורי מס רכישה החלים על רכישת דירה שאינה דירה יחידה, והכל בהתאם להלכה שנקבעה בע"א 3183/03 מנהל מס שבח מקרקעין מרכז נ' שחר פלם (פורסם בנבו). בבקשתם שהוגשה, ציינו בני הזוג כי הם לא היו מודעים להלכת פלם הנ"ל וקיבלו ייעוץ משפטי שגוי, אך מיד לאחר קבלת ייעוץ משפטי מקצועי ונכון, הם פנו בבקשה התיקון.

לאחר שבקשתם נדחתה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, הגישו בני הזוג את הערר לוועדת הערר כאמור, תוך שהם מבקשים הארכת מועד לפי סעיף 107 לחוק מיסוי מקרקעין, לתיקון שומה בהתאם לסעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין.

ועדת הערר קיבלה את טענות בני הזוג והאריכה את המועד לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק מיסוי מקרקעין תוך שהיא קובעת, כי סעיף 107 לחוק מאפשר למנהל מיסוי מקרקעין להאריך את המועד לתיקון שומה לפי סעיף 85 לחוק, וזאת במידה ויש סיבה מספקת לכך, כאשר בהחלטת הוועדה נקבע, כי טעות בתום לב מהווה סיבה מספקת המאפשרת הארכת מועד כאמור.

בעקבות קבלת טענות בני הזוג, חויב מנהל מיסוי מקרקעין בהוצאות משפטיות בסכום של 20,000 ש"ח, אשר יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום מתן פסק הדין.