עורך הדין והנוטריון נדאל דאוד

משרד המשפטים הוציא הנחיות חדשות בנוגע להליכי הרישום בטאבו אשר מטרתן הנה להקל על האזרחים ולצמצם את הביורוקרטיה הכרוכה ברישום בטאבו.

ההנחיות המרכזיות יפורטו להלן:

אופן רישום הצמדות בבקשה לרישום/תיקון בית משותף

החל מיום 1.4.2019 יש לציין את ההצמדות בטבלת התשריט של הבית המשותף בלבד ואין צורך בציון ההצמדות גם בתקנון הבית המשותף. בה בעת, יש להוסיף סעיף על תקנון הבית המשותף שלפיו "החלקים המוצמדים לדירות הבית המשותף מפורטים בטבלה המופיעה בתשריט הבית המשותף, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה".

תוקף התשריט המוגש לצורך רישום/תיקון בית משותף

תוקף התשריט המוגש לצורך רישום או תיקון של בית משותף יוארך למשך שנה, כאשר במקרה שבו נדרשת חתימת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה על תשריט הבית המשותף, תחילת השנה תהיה במועד חתימת הוועדה המקומית לתכנון ולבניה על התשריט.

הגשת תצהיר ייחוד הערות האזהרה

עם הגשת בקשה לרישום בית משותף שבה נכללות הוראות בעניין ייחוד הערות אזהרה, יש לצרף תצהיר המאומת על-ידי עורך דין כדין, אשר בדק את ההסכמים ואישר את ייחוד ההערות המפורטות בבקשה.

מובהר, כי לתצהיר יש לצרף נסח טאבו שעליו מוטבעות חותמות בעניין ייחוד ההערות המבוקש.

קבלת ההסכמות לצורך הרחבת דירה ומשלוח הודעות

כאשר מוגשת בקשה לתיקון צב"מ (צו בית משותף) לאחר הרחבת דירה, יחולו ההוראות שלהלן:

  • במקרה שבו מוגשת הסכמה מאומתת הכוללת את כל פרטי הבקשה, אזי אין צורך לשלוח הודעה למי שנתן את הסכמתו.
  • במקרה שבו נטענת טענה כלשהי בדבר הסכמה קונסטרוקטיבית בשל "הרחבה דומה", אזי ניתן להסתפק בתצהיר מודד לצורך הוכחת הטענה. במקרה זה, יש לראות בבעל הדירה שביצע הרחבה דומה כמסכים לכאורה לבקשה, ודי בשליחת הודעה בדואר רשום עם אישור מסירה אליו.
  • אין כל צורך בשליחת הודעות לבנקים או לקבל את הסכמתם לבקשה לתיקון צב"מ שעניינה הרחבת דירת מגורים, ובלבד שההרחבה מתבצעת על גבי שטח הצמוד לדירה המורחבת.
  • במקרה שבו מוגש היתר בניה שעליו חתמו בעלי הדירות אך ההסכמות לא מאומתות, או במקרה שבו מוגש מסמך הכולל חתימות לא מאומתות של בעלי הדירות, או שהמסמך אינו כולל פירוט מספק של נתוני הבקשה, אזי ניתן לראות את הסכמתו של מי שחתם, כהסכמה לכאורה. במקרה זה יש לשלוח הודעה בדואר רשום אם אישור מסירה.
  • במקרה שבו מדובר בבית משותף הכולל אגפים, ובוצעה הרחבה באגף אחד תוך הצגת הרוב הדרוש באותו אגף, וכן הוצג אישור מוסד התכנון כי אחוזי הבנייה נקבעו לכל מבנה או אגף או כניסה בנפרד, אזי ניתן להסתפק בתליית הודעות ביתר האגפים, גם אם התקנון לא כלל הוראה המתירה לעשות זאת.

שימוש בייפוי כוח לצורך רישום הערת אזהרה לטובת יזם בתמ"א 38

במקרים רבים, לצורך רישום שלב א' של פרויקט תמ"א 38 מוגשים כל ייפויי הכוח ששימשו את היזם לצורך רישום הערות האזהרה לטובתו. יחד עם זאת, ובכדי לייעל את הליכי הרישום נקבע, כי כאשר לא השתנו בעלי הדירות בבית המשותף בין מועד רישום הערות האזהרה לבין מועד תיקון צב"מ (צו בית משותף), כי אז יהיה רשאי היזם שלא לצרף את ייפויי הכוח לבקשה לתיקון הצב"מ (צו בית משותף), ולהפנות לאותם ייפויי כוח שמכוחם נרשמו הערות האזהרה.

יחד עם זאת ככל שחל שינוי בבעלי הדירות אזי יש לצרף את ייפויי הכוח הספציפיים לתיק.

מובהר, כי הוראה זו תחול גם על תמ"א 38 שלב ב' וגם על תמ"א 38 בדרך של ביטול ורישום מחדש של צב"מ (צו בית משותף).