לאחרונה פורסמה הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית חדשה באזור השיפוט של מושב מעונה על מקרקעין הנמצאים בסמוך למגרש הכדורגל של תרשיחא (מס': 255-0824458).
שם תכנית המתאר המקומית החדשה שפורסמה הנו: מושב מעונה – חווה לגידול פטריות.
ההודעה על הפקדת התכנית פורסמה בהתאם לסעיף 89 לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965 והיא נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל-ד.נ מעלה הגליל.
השטחים הכלולים בתכנית הנם בתחום השיפוט של מושב מעונה ונמצאים בסמוך למגרש הכדרוגל תרשיחא וממזרח לבית הקברות של מעלות, וכוללים את חלק מחלקה 8 בגוש 18375 וחלק מחלקה 9 בגוש 18434.
מטרת התכנית הנה הרחבת חווה קיימת לגידול פטריות.
1. שינוי ייעוד קרקע מקרקע חקלאית לקרקע חקלאית עם הנחיות מיוחדות ולדרך.
2. קביעת שימושים, זכויות והגבלות בנייה בכל תא שטח.
3. הגדרת תנאים להוצאת היתרי בנייה בתחום התכנית.
חשוב לציין, כי כל המעוניין לעיין בתכנית, ניתן לפנות לועדה המחוזית או לועדה המקומית או דרך אתר האינטרנט של מנהל התכנון. כמו כן, כל מעוניין בקרקע, בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי התכנית, וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף 100 לחוק התכנון והבניה, רשאי להגיש התנגדות דרך עורך-דין העוסק בתכנון ובניה, תוך 60 ימים ממועד פרסומה של ההודעה בדבר הפקדת התכנית למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון בכתובת: רח' מעלה יצחק 29 נוף הגליל 1753005. כמו כן ניתן להגיש התנגדות לוועדה המחוזית גם בדואר אלקטרוני za-tichnun@iplan.gov.il. העתק ההתנגדות יומצא למשרדי הועדה vמקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל בכתובת ד.נ מעלה הגליל, מעונה טל': 04-9979659.
למידע נוסף ניתן להתקשר למשרדנו ​ או להשאיר פרטים כאן.