במקרה שהגיע לאחרונה לבית המשפט המחוזי בחיפה, עתרו התובעים לרישום זיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין, בשטח רצועה הנמצאת בקרקע השכנים. למעשה, התובעים עתרו לרישום זכות המקרקעין הידועה כזיקת הנאה בלשכת רישום המקרקעין, על מנת לעגן את זכותם לעשות שימוש בשטח הרצועה מכוח הזכות שתירשם לטובתם בטאבו.

כידוע, זיקת ההנאה הנה זכות במקרקעין המעוגנת בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, ומאפשרת לבעלי חלקת קרקע לעשות שימוש בחלקת הקרקע הסמוכה, מבלי שתהיה לבעלי החלקה הסמוכה אפשרות למנוע זאת מבעלי הזכות. זיקת ההנאה יכולה להיווצר בדרכים שונות, אם בהסכמה ואם לאו, כאשר אחת הדרכים הנה זיקת הנאה הנרכשת מכוח שנים, כהגדרתה בסעיף 94 לחוק המקרקעין.

המקרה שנידון בבית המשפט המחוזי בחיפה עניינו בבקשה לרישום זיקת הנאה מכוח שנים, לפי סעיף 94 לחוק המקרקעין. בית המשפט סקר את ההלכה בעניין וחזר ופירט את 3 התנאים המצטברים לגיבושה של הזכות באופן הבא: האחד, זכות השימוש צריכה להיות ראויה להיות זיקת הנאה. השני, אופי ותכונות השימוש מאפשרים לו להיכנס לגדר סעיף 94 לחוק המקרקעין, השלישי, השימוש נמשך 30 שנים רצופות, ובלבד שבעל המקרקעין לא התנגד לשימוש בקרקע שבבעלותו, שהרי אם קיימת התנגדות כאמור, אזי מניין ה- 30 השנים נפסק, ויש צורך במניין חדש.

בפסק הדין שנתן בית המשפט המחוזי נקבע, כי התנאי הראשון מבין 3 התנאים לגיבוש זיקת ההנאה מכוח השנים, לפי סעיף 94 לחוק המקרקעין, התקיים במקרה שנידון, אולם התנאים השני והשלישי לא התקיימו, מאחר והשכן נתן את הסכמתו לשימוש שנעשה בחלקתו. למעשה, וכך קבע בית המשפט, כי עצם העובדה שהשכן נתן את הסכמתו (!) לשימוש, מעיד על כך שלא מדובר בשימוש נוגד בקרקע. אשר על כן נקבע, כי מניין 30 השנים נפסק מיד לאחר קבלת הסכמת השכן לשימוש, וכתוצאה מכך, מיום ההסכמה יש להתחיל את מניין ה- 30 שנים מחדש.