בית-המשפט המחוזי בחיפה דן לאחרונה בפרשה שעניינה בניין שנמצא בבעלות משותפת (במשאע) של שני שותפים, כאשר הבעלות בין השותפים מתחלקת לפי החלוקה הבאה: שותף א' – מחזיק ב- 75% (להלן: "שותף א'") ושותף ב' – מחזיק ב- 25% (להלן: "שותף ב'"). בעקבות אישור תכנית חדשה החלה על האזור שבו נמצא הבניין, ולפיה הוספו זכויות בנייה, חייבה הוועדה המקומית את שותף א' (המחזיק ב- 75% מהזכויות) בהיטל השבחה עבור 100% מהזכויות, למרות שזכויותיו בבניין הנן כאמור 75% בלבד, בעוד ששותף ב' שמחזיק ב- 25% מהזכויות לא חויב כלל.
החיוב בהיטל השבחה כאמור, נוצר כתוצאה מכך שבין הצדדים/השותפים בבניין, התנהל הליך משפטי בבית המשפט, שבסיומו הם חתמו על הסכם לפירוק השיתוף ביניהם (שקיבל תוקף של פסק-הדין), ואשר קבע, כי שותף ב' (שמחזיק ב- 25% מהזכויות) יקבל את שתי יחידות הדיור הנמצאות בקומת הקרקע בבניין, בעוד ששותף א' (שמחזיק ב- 75% מהזכויות בבניין) יקבל את יתר יחידות הדיור המצויות בבניין, וכן את כל זכויות הבנייה הקיימות בהתאם לתכנית הבניין המשביחה שאושרה.
יצוין, לאחר חתימת הסכם פירוק השיתוף בין השותפים כאמור, מכר שותף ב' את זכויותיו בבניין לצד ג' ולאחר מכן הוא קיבל לבקשתו את אישור העירייה (שלפיו הוא לא חייב בהיטל השבחה) לצורך רישום זכויותיו בלשכת רישום המקרקעין.
בעקבות חיובו של שותף א' במלוא היטל ההשבחה כתוצאה מאישור התכנית המשביחה, היות ולפי הסכם פירוק השיתוף הוא נהנה מהתכנית המשביחה מאחר והוא קיבל את מלוא זכויות הבניה בבניין, בעוד ששותף ב' קיבל אך ורק את הזכויות בשתי יחידות הדיור הנמצאות בקומת הקרקע, עתר שותף א' לבית המשפט המחוזי כנגד החיוב כאמור, בטענה כי יש לחייב אותו בהיטל השבחה חלקי בלבד, המשקף את זכויותיו בנכס נכון ליום אישורה של התכנית המשביחה (כלומר, 75% מהזכויות בלבד, ולא 100% מהזכויות).
בית-המשפט המחוזי קיבל את העמדה של שותף א' וקבע, כי נכון ליום אישורה של התכנית המשביחה (שהנו היום הקובע לעניין היטל ההשבחה), היו שני השותפים הבעלים במשאע של הבניין, כאשר החלוקה של הזכויות הייתה 75% – 25%, ולא הייתה כל הסכמה אחרת שקבעה כי מלוא זכויות הבניה יועברו לשותף א'.
אשר על כן, נקבע בפסק הדין, כי היה על הוועדה המקומית לחייב את שותף ב' בהיטל השבחה עבור 25% מהזכויות בעת מכירת זכויותיו בבניין. כמו כן נקבע, כי הסכם פירוק השיתוף מהווה מימוש זכויות המחייב היטל השבחה, שכן מדובר בהעברת זכויות רצונית שאינה "מכוח הדין", להבדיל מהעברה "מכוח הדין".