בפרשה שעניינה הסכם לרכישת דירה בתוך פרויקט מגורים, כאשר הסכם המכר היה מותנה בשני תנאים מצטברים, קבע בית-המשפט כי מאחר והתנאים המתלים לא התקיימו אזי הסכם המכר לא נכנס לתוקף ולא ניתן לאכוף אותו.

מדובר בתביעה לאכיפת הסכם מכר דירת מגורים המותנה בשני תנאים מצטברים: האחד, קבלת היתר בניה; השני, חתימה על הסכם ליווי פיננסי בתוך שנה מיום חתימת ההסכם.

מאחר ושני התנאים המתלים לא התקיימו, הודיעה החברה היזמית לרוכש, כי הסכם המכר לא נכנס לתוקף ולכן הוא בטל ומבוטל. לעומת זאת, הרוכש טען, כי החברה סיכלה את ביצועו של הסכם המכר ולכן היא אינה רשאית להסתמך על אי-קיום התנאים המתלים שנקבעו.

בית-המשפט המחוזי קבע, כי בהתאם לסעיף 28 לחוק החוזים, ככל שההסכם מותנה בתנאי מתלה וצד אחד מנע את קיום התנאי המתלה הקבוע בהסכם, אזי אין הוא זכאי להסתמך על אי קיומו. כלומר, במקרה זה קיים השתק, שהרי הצד שסיכל את התקיימות התנאי המתלה, אינו יכולה ליהנות מאי התקיימותו. בית המשפט קבע, כי צד שגרם לאי כניסתו לתוקף של חוזה, אינו זכאי להסתמך על אי התקיימות התנאי המתלה.

היות והנטל להוכיח את סיכול התקיימות התנאי המתלה מוטל על התובע, והתובע לא עמד בנטל זה, קבע בית המשפט כי מן הדין לדחות את תביעתו. מסקנה זו של בית המשפט מתחזקת לאחר עיון בראיות החברה היזמית, המוכיחות שעשתה רבות בניסיון להוציא את הפרויקט לפועל, אולם למרות מאמציה הרבים, היא לא הצליחה לקבל היתר בניה כדין. למעשה, הרוכש לא הצליח להוכיח, כי החברה היזמית סיכלה את ביצועו של הסכם המכר ועל כן אינה רשאית להסתמך על התנאי המתלה.