ביום 10.5.2017 פורסמה הודעה רשמית על מינויה של איילת קלפון כרשמת לשכת רישום המקרקעין בנצרת, במקומו של אסף קוריס.

תפקידו של רשם המקרקעין הנו חשוב ביותר, כאשר העניינים הנתונים לסמכותו הנם רישום עסקאות, רישום הערות על המקרקעין, ניהול הפנקסים בלשכת רישום המקרקעין שעליה הוא ממונה, פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה, תיקון טעויות סופר שנפלו ברישום, מחיקת עיקול בתנאים מסוימים, ועוד.

כל החלטה או הוראה אחרת של רשם המקרקעין צריכה להינתן בכתב ולכלול הנמקה ממצה, וככל שקיימת עילה להגשת ערר, אזי הוא יוגש בתוך 15 ימים לממונה על המרשם (כאשר במקרים מסוימים לא ניתן להגיש ערר לממונה).