בנוהל חדש שפרסמה הרשות לרישום והסדר זכויות במקרקעין, הוסדר אופן רישום ירושה או צוואה או הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, במקרה שבו רשומות על זכויות המוריש הערות אזהרה בהתאם לסעיפים 126 או 128 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 או הערת אזהרה בהתאם לייפוי כוח בלתי חוזר; במקרים אלה ניתן לרשום את הירושה/הצוואה/הסכם חלוקת העיזבון, ולהכפיף את היורשים להערות האזהרה הרשומות כאמור.

השלמת העסקה שמכוח הערות האזהרה כאמור (בין המוריש לבין מוטבי הערות האזהרה) תבוצע באמצעות שטר שבו ירשמו היורשים כמוכרים, בציון החלקים המועברים, והיורשים עצמם יידרשו לחתום על שטר העסקה.