עורך דין נדאל דאוד

בפסק הדין שניתן רק לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי (מרכז) בלוד נקבע, כי יש להעניק זכות מעבר לתובעים בחלקת השכנים, ולרשום אותה בטאבו, מאחר והם הוכיחו את קיומה של זיקת ההנאה מכוח שנים בהתאם לסעיף 94 לחוק המקרקעין.

במקרה זה דובר על זוג קשישים אשר היו עוברים דרך קבע בקרקע של השכנים על מנת להגיע לביתם. אולם, לנוכח התנגדותם של השכנים למעבר בקרקע, הגישו בני הזוג תביעה לבית המשפט המחוזי בלוד, וביקשו לרשום את זיקת ההנאה (זכות המעבר) בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) וכן, ביקשו ליתן צו מניעה קבוע כנגד השכנים, המורה להם להימנע מלחסום ו/או להפריע לכניסת בני הזוג לביתם הנמצא בקרקע הסמוכה.

במסגרת הכרעתו, ציין בית המשפט את התנאים להתקיימותה של זיקת הנאה (זכות מעבר) כפי שקבוע בסעיף 94 לחוק המקרקעין, ואשר כוללים את התנאים (העיקריים) שלהלן:

  1. השימוש הנו זכות הראויה להוות זיקת הנאה. לעניין תנאי זה קבע בית המשפט, כי השימוש שעושים בני הזוג במעבר, אכן מהווה זכות הראויה להיות זיקת הנאה, מפני שמדובר במעבר היחיד שלהם על מנת להגיע לביתם.
  2. השימוש נעשה במשך 30 שנים רצופות. בני הזוג הוכיחו לבית המשפט כי הם עושים שימוש במעבר המדובר מאז שנת 1972, ועד היום הוא משמש אותם להגעה לביתם.

לנוכח הוכחת שני התנאים הנ"ל, קיבל בית המשפט את התביעה, וקבע כי התובעים זכאים להירשם בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו) כבעלי זיקת ההנאה על החלק המשמש למעבר בקרקע של השכנים, וכן, נתן צו מניעה קבוע המורה לשכנים להימנע מחסימה ו/או הפרעה למעבר התובעים לביתם.