לאחרונה עודכנו מדרגות מס הרכישה, והמשמעות היא הפחתה בסכום המס.

להלן יפורטו מדרגות המס על הרוכש דירת מגורים יחידה (בתקופה שבין 16.1.2017 לבין 15.1.2018):

עד שווי 1,623,132 ₪ – לא ישולם מס.

על החלק שבין 1,623,132 ₪ לבין 1,925,460 ₪ – ישולם מס בגובה 3.5%.

על החלק שבין 1,925,460 ₪ לבין 4,967,445 ₪ – ישולם מס בגובה 5%.

על החלק שבין 4,967,445 ₪ לבין 16,558,150 ש"ח – ישולם מס בגובה 8%.

על החלק העולה על 16,558,150 ש"ח – ישולם מס בגובה 10%.

***

באשר למדרגות המס על דירת מגורים נוספת, להלן יפורטו מדרגות המס (בתקופה שבין 16.1.2017 לבין 15.1.2018)

עד שווי של 4,967,445 ₪ – ישולם מס בגובה 8%.

על החלק העולה על 4,967,445 ₪ – ישולם מס בגובה 10%.