בית-המשפט קבע: השתהות ברישום הזכויות בטאבו פועל לרעת הרוכשים

לאחרונה התקבלה תביעה לאכיפת הסכם מכר שנערך לפני שנים רבות ולא הושלם ברישום. בית-המשפט המחוזי פסק, כי רישום הזכויות על שם המוכרים ויורשי המוכרים והמצאת אישורי המיסים הרלוונטיים לצורך העברת הזכויות על שם הרוכשים, יוטל על הרוכשים.

מדובר בתביעה בעניין הסכם מכר מקרקעין משנת 1971, שלא הושלם ברישום הזכויות בלשכת רישום המקרקעין (הטאבו). המוכרים עתרו לסעד הצהרתי שלפיו יש לבטל את הסכם המכר. מן הצד השני הרוכשים עתרו לסעד הצהרתי שלפיו הסכם המכר תקף ומחייב, ולכן עתרו לאכיפתו ולחיוב המוכרים לבצע את רישומם בלשכת רישום המקרקעין.

הצדדים חתמו בשנת 1971 על הסכם למכירת מקרקעין ששטחם כ- 12.5 דונם באזור השיפוט של עיריית קריית אתא. הפרשה נידונה בבתי המשפט השונים, לרבות בבית-המשפט העליון. למרות זאת, המחלוקת בין הצדדים לא הוכרעה והסכסוך בין הצדדים בעניין ההסכם נמשך גם בחלוף 50 שנה והזכויות לא נרשמו עד היום בטאבו.

בהתאם להסכם המכר, ומאחר וחלק מהמוכרים הנם קטינים, קיימת התחייבות של המוכרים בהסכם, לקבל את אישור בית-המשפט למכירת זכויותיהם. למרות זאת, המוכרים לא הגישו הליך משפטי לצורך קבלת אישור בית-המשפט כאמור וזאת לאחר שהתברר להם, כי התמורה המוסכמת בהסכם המכר הנה נמוכה משווי השוק של המקרקעין. יש לציין, כי לאחר חתימת הסכם המכר נרשמה הערת אזהרה לטובת הרוכשים.

בעקבות זאת, התנהל בין הצדדים משא ומתן, שבסיומו נחתמה בשנת 1972 תוספת להסכם המכר שלפיה נקבע מחיר כולל לעסקה הגבוה מהמחיר המוסכם בהסכם המכר המקורי. לאחר חתימת התוספת כאמור, הוגשה לבית-המשפט המחוזי בנצרת בקשה לאישורו מכירת זכויות הקטינים. בית-המשפט המחוזי נתן את אישורו למכירת הזכויות.

בחלוף שלוש שנים (בשנת 1975) ניתנה החלטה של בית-המשפט המחוזי בנצרת לבטל את ההחלטה בדבר מכירת הזכויות של הקטינים, וזאת לאחר והתברר כי שווי השוק של זכויות הקטינים גבוה יותר ממחיר התמורה שסוכם עם הקונים. על ההחלטה כאמור, הגישו הרוכשים ערעור לבית-המשפט העליון. בהחלטה שניתנה על-ידי בית המשפט העליון נקבע, כי דין הערעור להתקבל, ולכן הוחלט לבטל את ההחלטה ולהחזיר על כנו את האישור שניתן למכירת זכויות הקטינים.

המוכרים לא אמרו די והגישו בקשה לדיון נוסף לבית-המשפט העליון. בשנת 1976 נתן בית-המשפט העליון פסק-דין המקבל את הבקשה וקבע, כי הפרשה תחזור לבית-המשפט המחוזי על מנת שינהג בהתאם להוראות הבאות: הרוכשים יהיו רשאים לרכוש את זכויות הקטינים במקרקעין על הבסיס שהמחיר המוסכם יהיה 20,000 ל"י לדונם, ובלבד שיודיעו לבית-המשפט המחוזי תוך חודש ימים על הסכמתם לשלם את ההפרש בין הסכום האמור לתמורה ששילמו בגין הזכויות. במקרה זה, יחזור בית-המשפט ויאשר את העסקה על בסיס השווי הנ"ל. לעומת זאת, ככל שלא יודיעו על הסכמתם כאמור, כי אז תהיה העסקה בטלה ומבוטלת.

בשנת 1976 התקבלה החלטה של בית-המשפט המחוזי שמאשררת את הסכם המכר, אולם המוכרת חזרה והגישה ערעור כנגד החלטה זו. הערעור נדחה.

למרות זאת, ולמרות חלוף למעלה מ- 50 שנה ממועד חתימת הסכם המכר, העסקה טרם הושלמה ברישום הזכויות בטאבו, כאשר זכויות המוכרים טרם נרשמו על שמם וממילא לא נרשמו על שם הרוכשים ולא על שם יורשי מי מהצדדים.

בפסק-הדין שניתן לאחרונה, דחה בבית-המשפט המחוזי את התביעה של המוכרים ופסק, כי הודעת ביטול ההסכם חייבת להיות ברורה וחד-משמעית. הודעת הביטול ששלח לכאורה ב"כ המוכרים לפני שנים רבות, לא היוותה הודעת ביטול כדין, הן משום שלא הייתה ברורה וחד-משמעית, והן משום שבוטלה על דרך התנהגות וכתב. המשך ניהול המגעים בין הצדדים ביטל למעשה את אותה "הודעת ביטול הסכם", ואין המוכרים יכולים להסתמך על הודעה זו.

בית-המשפט המחוזי קבע עוד, כי שני הצדדים השתהו בתביעתם כיום אך ההשתהות פועלת לחובת הרוכשים. בית-המשפט ציין, כי אין דין שיהוי של 'שנים ספורות" כדין שיהוי של '50 שנים'. למוכרים אין עניין לדאוג לרישום הזכויות על שמם. הם התחייבו לעשות כן וחיובם פעם נוספת במסגרת פסק דין זה לעשות כן, לא יוביל לתוצאה המיוחלת, שהרי אין הם מעוניינים באכיפת ההסכם ובהעברת הרישום בפנקסי המקרקעין. משכך, ובשים לב לשיהוי הכבד של הרוכשים, הנטל לדאוג לרישום על שם המוכרים ויורשי המוכרים והמצאת אישורי המיסים הרלוונטיים לצורך העברה על שם הרוכשים, יוטל על הרוכשים ולצורך כך יינתנו הוראות ביצועיות. על כן נקבע, כי מוסמך ב"כ המוכרים לשמש ככונס נכסים לביצוע כל הנדרש לרישום הזכויות מושא ההסכם בלשכת רישום המקרקעין. בכל ההוצאות הדרושות לצורך כך יישאו הרוכשים.

***

להתייעצות עם עורך-דין ונוטריון נדאל דאוד – בעל מומחיות בתחום הנדל"ן, ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.

משרדנו לא ייצג את הצדדים בהליך זה.
By |2022-09-03T18:25:08+03:00ספטמבר 3rd, 2022|חדשות המשרד (rss)|
עבור למעלה