תיקון בית משותף הנו הליך שנועד לשנות את פרטי הרישום של הבית המשותף הקיים, במקרה שבו מבוצעת בניה חדשה בבניין, בין אם בדירות ובין אם ברכוש המשותף. הליך התיקון נעשה מכוח סעיף 145 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969.

כידוע רישום בית משותף מסדיר את הרישום של זכויות הבעלים השונים בבנייני מגורים (ובכלל). הסדרת הרישום כאמור, מונעת "תאונות" משפטיות מיותרות ומאפשרת רישום נפרד של כל יחידה ויחידה בבית המשותף.

לצורך התיקון של הרישום כאמור, על מגיש הבקשה לצרף את המסמכים הבאים למפקח על בתים משותפים שבתחום סמכותו מצויים המקרקעין:

  • טפס בקשה לתיקון צו בית משותף.
  • הסכמות של בעלי יחידות הדיור והסכמת בעלי זכויות אחרים (כגון בנקים למשכנתאות וכו').
  • תשריט שהוכן על-ידי מהנדס, אדריכל או מודד מוסמך, המאושר על-ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה.
  • תקנון מוסכם או תקנון מוסכם מתוקן בשני עותקים חתומים ומקוריים.
  • אישורים ממשרד מיסוי מקרקעין, מהרשות המקומית ומהוועדה המקומית לתכנון ולבניה שבהם מסכימים הרשויות לתיקון והעדר חובות של כל בעלי הדירות בבית המשותף.
  • כאשר מגיש הבקשה לתיקון הנו תאגיד, כי אז יש לצרף פרוטוקול מהחלטת המנהלים בנוגע להליך התיקון בצירוף אישור עורך-הדין או רואה החשבון של החברה.
  • אישור תשלום אגרה בהתאם לשיעור הקבוע בתקנות המקרקעין (אגרות), תשל"ה-1974.
  • מסמכים נוספים עפ"י הצורך.

חשוב לציין, כי עפ"י תקנה 59(ב) לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011, ניתן להגיש התנגדות לתיקון צו בית משותף, וזאת בתוך 15 ימים מיום קבלת ההודעה מהמפקח על בתים משותפים בדבר הגשת בקשה לתיקון כאמור. לאחר הגשת ההתנגדות בכתב ותשלום אגרה, יועברו הטענות באמצעות לשכת המפקח למבקש התיקון לתגובתו, ולאחר מכן תינתן החלטת המפקח על בתים משותפים. על החלטת המפקח כאמור, קיימת זכות ערר לממונה על המרשם, בהתאם לסעיף 121 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969.

***

לקבלת ייעוץ ראשוני חינם מעורך-הדין והנוטריון נדאל דאוד – ניתן להתקשר למספר 054-6858666​ או להשאיר פרטים כאן.