עורך הדין נדאל דאוד

בפסקי-דין שונים שניתנו לאחרונה על-ידי בית המשפט המחוזי בנצרת נקבע, כי יש להחיל את ההלכה של בית המשפט העליון בפרשת רוטמן, גם על הפקעות היסטוריות, כך שישולמו פיצויים מלאים בגין ה- 25% הראשונים של החלקה אשר הופקעו מהבעלים במסגרת ההפקעות ההיסטוריות.

רקע

כידוע, פקודת הדרכים ומסילות הברזל – שבינתיים בוטלה במסגרת תיקון לחוק משנת 2010 – קבעה, כי בהפקעת קרקע מהאזרח, תהיה המדינה פטורה מתשלום פיצויים בגין הרבע הראשון (25% מהחלקה) של החלקה, כך שפיצויי ההפקעה שישולמו לאזרח בגין ההפקעה יהיו רק בגין 75% מהשטח המופקע (במאמר מוסגר נציין, כי הדבר היה נכון גם לגבי ההפקעות שבוצעו מכוח פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), אולם בשנת 2010 תוקנה הפקודה ובוטלה ההפחתה של 25% מהפיצוי, כך שכיום ניתן לקבל פיצויי ההפקעה מלאים מן המ"ר הראשון של החלקה). יחד עם זאת, ככל שההפקעה בוצעה לפני 2010, אזי נוסח הפקודה שהיה קיים דאז (גם זה של פקודת הדרכים וגם זה של פקודת הקרקעות), היה רלוונטי להפקעה, כך שניתן להפחית את אותם 25% מהשטח המופקע.

השינוי בפסיקת בית המשפט העליון

אולם שינוי מעמדה של זכות הקניין והפיכתה לזכות במעמד חוקתי, הוביל לפסיקה חשובה שניתנה על-ידי בית המשפט העליון, אשר הרחיבה את ההגנה על זכות הקניין של הבעלים, וכן הרחיבה את ההגנה על זכותו לקבל פיצויים מלאים, ההולמים את הפגיעה הנגרמת כתוצאה מהפקעת זכות הקניין שלו.

כך למשל, בשנת 2012 קבע בית המשפט העליון בפרשת רוטמן – שעניינה הפקעה היסטורית של קרקע מכוח פקודת הדרכים – כי כאשר מופקעת קרקע מכוח הפקודה (פקודת הדרכים), לטובת שימוש שאינו קהילתי, אולם יתרת החלקה הלא מופקעת, אינה מושבחת כתוצאה מההפקעה, אזי קיימת חובה לתשלום פיצויי הפקעה מלאים גם עבור הרבע הראשון שהופקע (25% מהחלקה), דבר אשר נקרא "פיצויי סבל".

כשנה לאחר מתן פסק-הדין בפרשת רוטמן, ניתן על-ידי בית המשפט העליון בפרשת ארידור, פסק-דין עקרוני נוסף בנושא דיני ההפקעה, אשר קבע כי המועד לתחילת מירוץ ההתיישנות של תביעות פיצויי ההפקעה הנו יום תפיסת החזקה. בהתאם לכך, ומאחר ומדובר בקביעה עקרונית וחדשנית בתחום, אזי קבע בית המשפט תקופת מעבר של 3 שנים מאז מתן פסק הדין, שבה ניתן להגיש תביעות פיצויים בגין הפקעות היסטוריות, מבלי שתהיה בידי המדינה האפשרות לטעון להתיישנות התביעות.

הפסיקה החדשה

בעקבות הקביעות החשובות והעקרוניות של בית המשפט העליון, הן בפרשת רוטמן והן בפרשת ארידור, הוגשו תביעות רבות לפיצויי הפקעה, אשר התייחסו גם להפקעת הרבע הראשון של החלקה ("פיצויי הסבל"), שהמדינה הייתה פטורה מתשלום פיצויים בגינו, וזאת בהסתמך על פסק הדין בפרשת רוטמן.

מנגד, ולמרות הקביעה החד-משמעית הן בפסק-הדין בפרשת רוטמן והן בפסק-הדין בפרשת ארידור, טענה המדינה להתיישנות הזכות לפיצויים בגין הרבע הראשון של ההחלקה המופקעת בגין ההפקעות ההיסטוריות.

אולם בית המשפט המחוזי קבע במסגרת פסקי הדין השונים שניתנו לאחרונה, כי ההלכה שנקבעה בפרשת ארידור חלה גם על הפקעות מכוח פקודת הדרכים, כך שלא ניתן לטעון להתיישנות התביעות לפיצויים בגין ההפקעות ההיסטוריות. כמו כן קבע, כי הזכות לקבל פיצוי מלא עבור הרבע הראשון של ההפקעה ("פיצויי סבל"), כפי שנקבע בפרשת רוטמן, חלה גם על הפקעות היסטוריות, מכוח פסק דין ארידור.