לתשומת לב לקוחות משרדנו: המועד האחרון להגשת דיווחים לפי חוק מס ריבוי דירות הנו 31.7.2017.

מס ריבוי דירות הנו מס חדש אשר הוטל על יחיד (תא משפחתי) שבבעלותו שתי דירות וחצי ומעלה (קרי – זכויות בעלות של 249% ומעלה בדירות מגורים).

פרטים מלאים של הוראות החוק החדש פורסמו כאן במאמר נפרד.

למעשה, החוק קובע כי בשנת המס הנוכחית (2017), על החייב במס להגיש הצהרה המתייחסת לכלל דירותיו (לרבות כתובת, שטח, החלק שבבעלותו), הסכום הקובע לכל דירה, מה הן הדירות שלא יחויבו, מהו סכום המס לתשלום לכל דירה חייבת וסכום המס הכללי לתשלום.

מי שלא מגיש הצהרה כפי שקבוע בחוק – אינו פטור מהגשת הצהרה לכל אחת משנות המס הבאות.

על אי הגשת הצהרה יוטלו קנסות כחוק, לרבות הפרשי ריבית והצמדה.

על כן, מומלץ מאוד להקפיד ולהצהיר כחוק ובמועד על מנת להימנע מפניה עתידית של רשות המסים לצורך הגשת הצהרה והטלת קנסות על החייב במס.