עורך הדין נדאל דאוד

ביום 31.12.2017 הסתיימה תקופת המעבר שהתחילה ביום 1.1.2014, וכתוצאה מכך חלו 4 שינויים משמעותיים במיסוי מקרקעין, כפי שנפרט להלן, אשר עשויים להשפיע על העוסקים בתחום מיסוי מקרקעין בכלל, ועל מוכרי ורוכשי דירות מגורים בפרט:

  1. "מספר המכירות": בתקופת המעבר ועד 1.1.2018 היה מוגבל המס הלינארי המוטב (פטור חלקי ממס שבח) על 2 דירות מגורים בלבד, אולם החל מיום 1.1.2018, אין שום מגבלה על כמות הדירות למכירה על פי חישוב המס הלינארי המוטב. יחד עם זאת יש לשים לב, שמכירות מרובות עלולות להביא לחיוב במס הכנסה שהרי הדבר ייחשב – בתנאים מסוימים – כעסקת אקראי. על כן מומלץ לפרוס את המכירות על פני תקופה של שנים.
  2. "מכירת חלק מדירה": בתקופת המעבר ועד 1.1.2018 הייתה חובה למכירת הדירה השנייה בכללותה לצורך קבלת מס לינארי מוטב, אולם החל מיום 1.1.2018 אין שום מגבלה למכירת חלק מדירה וקבלת פטור חלקי על-פי חישוב מס לינארי מוטב.
  3. "מכירה בין קרובים": בתקופת המעבר ועד 1.1.2018 לא היה ניתן להשתמש בפטור החלקי על-פי חישוב מס לינארי מוטב במכירה בין קרובים, אולם החל מיום 1.1.2018 אין שום בעיה לקבלת מס לינארי מוטב במכירה בין קרובים.
  4. "דירה יחידה": בתקופת המעבר ועד 1.1.2018 הייתה קיימת מגבלה על קבלת פטור מלא ממס שבח לפי סעיף 49ב(2) לחוק מיסוי מקרקעין, בגין מכירת דירה יחידה, שלפיה אם הייתה בבעלות המוכר 2 דירות מגורים ביום 1.1.2014, הוא לא יהיה זכאי לקבלת פטור ממס שבח, גם אם ביום המכירה הייתה בבעלותו דירת מגורים אחת. לאחר 1.1.2018 – אין שום מגבלה מסוג זה.