רישום הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין, בהתאם לסעיף 126 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 נחשב כבטוחה בעלת עוצמה ניכרת. באמצעות רישום הערת אזהרה נהנה רוכש הדירה משקט נפשי במשך התקופה שעד השלמת העסקה, שהרי ההערה מבטיחה את זכויותיו ומזהירה את צד ג' מהתקשרות עם הרוכש בעסקה נוגדת. לעומת זאת, ביטול הערת אזהרה אפשרית במקרים מסוימים. הערת אזהרה שנרשמה בהתאם להחלטה של בית-המשפט ניתנת לביטול רק לאחר קבלת החלטה חדשה של בית-המשפט. במקרים אחרים, הדבר כפוף להסכמות של הצדדים או בכפוף להחלטה של בית-המשפט והכל לי נסיבות העניין.

נציין עוד, כי בשנים האחרונות חלה שחיקה במעמדה של הערת האזהרה בעקבות פסק-דין שניתן בעניין פרויקט תמ"א 38. בכדי להרחיב בנושא ניתן לקרוא על המקרה כאן.