מה הקנס על אי הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין?

הקנס על אי הגשת דיווח למשרד מיסוי מקרקעין מקורו בסעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963, הקובע כי כל מוכר וקונה נכס מקרקעין (לרבות רוכש דירת מגורים חדשה מקבלן) להגיש דיווח על המכירה והרכישה בתוך 30 ימים מיום חתימת הסכם המכר/הסכם הרכישה. כלומר, חלה חובה הן על המוכר/ת והן הרוכש/ת להגיש הצהרה/דיווח למשרד מיסוי מקרקעין במחוז הרלוונטי, שאליה יצורף הסכם המכר ומסמכים נוספים.

בהתאם  לכך, אי הגשת הצהרה בתוך 30 ימים כאמור, מהווה הפרה של חובה זו שנקבעה בחוק ובהתאם לכך יחויב הצד שלא הגיש הצהרה, קנס בגין אי הצהרה במועד. מובהר, כי הקנס האמור שונה מהקנס בגין אי תשלום המס (ככל שחל מס בגין העסקה). כלומר, גם אם המוכר פטור ממס שבח, הוא חייב להגיש הצהרה בתוך 30 ימים, ואי הגשתו להצהרה תחייב אותו בקנס בגין אי הגשת הצהרה במועד (הדבר נכון גם במקרה שבו הרוכש אינו חייב במס רכישה, למשל כשמדובר ברכישת דירת מגורים יחידה שהתמורה ששולמה בעדה הנה מתחת לרף הפוטר ממס רכישה).

במקרה שהגיע לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי בלוד, מנהל מיסוי מקרקעין הטיל על העוררים קנס בסך של 1,000,000 ש"ח בגין אי הצהרה על עסקת המקרקעין במועד, אולם לאחר דין ודברים בין הצדדים, מנהל מיסוי מקרקעין הפחית את המס לכדי 500,000 ש"ח.

בעקבות זאת, הגישו העוררים ערר לוועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי וביקשו מהוועדה להתערב בהחלטת מנהל מיסוי מקרקעין ולהפחית את גובה הקנס שנקבע, שהרי מדובר בקנס גבוה מאוד שנחשב כבעל מימד פלילי אישי, וכי קיים חוסר צדק בקביעה זו שהרי העוררים הנם יורשיו של בעל הזכויות שהיה עליו להגיש את ההצהרה כאמור.

יש לציין, כי הנוסח הקודם של סעיף 94א לחוק מיסוי מקרקעין קובע כי הקנס בגין אי הצהרה במועד הנו בשיעור קבוע מסכום המס שהמוכר או הרוכש חייב בו. כלומר, גובה הקנס נגזר מסכום המס החייב, כך שככל שהמס גבוה יותר, אזי הקנס יהיה גבוה יותר (וההפך נכון). אולם לאחר תיקון 70, סעיף 94א לחוק קובע קנס בשיעור קבוע של 260 ש"ח בלבד לכל שבועיים של פיגור בהגשת ההצהרה, ללא כל קשר לגובה המס.

חשוב לציין, כי במקרים רבים התיקון מקל עם החייבים, אולם במקרים אחרים – ובפרט כאשר לא חלה חובת תשלום מס – אזי התיקון מחמיר עם הצדדים לעסקה ומטיל קנס בגין האיחור בהגשת הדיווח כאמור.

לאחר שהוועדה דנה באריכות במקרה הנ"ל היא קבעה, כי היה על מנהל מיסוי מקרקעין לשקול, בין היתר, שני שיקולים מרכזיים:

האחד, העבודה שמי שהיה חייב להגיש את ההצהרה אינו בין החיים;

השני, כי התיקון לסעיף 94א לחוק – שלמרות שאינו חל על המקרה – הוא מקל באופן משמעותי על העוררים.

אשר על כן, ועדת הערר קיבלה את הערר באופן חלקי וכתוצאה מכך הופחת גובה הקנס בגין אי הגשת הצהרה במועד.

 

By |2022-05-03T21:11:54+03:00מאי 3rd, 2022|
עבור למעלה